česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitoring malých spalovacích zdrojů

Státní projekt VaV SM 9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, dílčí úkol Monitoring malých spalovacích zdrojů, řešitel dílčí části pro ČHMÚ, 2004-2005.

Cílem projektu je stanovit emise vznikající při spalování běžných paliv v typickém malém domácím topeništi a vyjádřit je jako měrné emise pro účely emisní inventury.

Řešení projektu je koncipováno v návaznosti na závěry, doporučení a výstupy již realizovaných projektů Ministerstva životního pro­středí:

- VaV 740-3-01: „Inventarizace emisí – vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie“, dílčí úkol: „Experimentální ověření a vyhodnocení postupu pro stanovení částic PM 10 a PM 2,5 v emisích, včetně stanovení těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků“,

- VaV 740-6-01 : „Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlep­šení kvality ovzduší“,

- VaV SM 9/14/04 : „Monitoring a hodnocení zdrojů znečišťování“,
na jejichž řešení se řešitel podílel nebo jejichž je odpovědným řešitelem.

Postup řešení projektu je založen na emisním průzkumném monitoringu vytipovaného reprezentativního reálného topenište o výkonu cca 35 kW při spalování běžných tuzemských paliv:

  • severočeské hnědé uhlí (kostka, ořech) z veřejných distribučních zdrojů pro maloodberatele
  • dřevo z veřejných distribučních zdrojů pro malodběratele
  • palivo z obnovitelných zdrojů – štěpkové granule nebo dřevěné brikety z veřejných distribučních zdrojů pro maloodběratele,
  • domácí palivová směs stavebního dřeva, prachového uhlí a kuchyňského odpadu

Průběžná zpráva projektu za rok 2004 je k nahlédnutí zde.

Průběžná zpráva projektu za rok 2005 je k nahlédnutí zde.

Přílohy:

Příloha 1: Technické parametry zdroje
Příloha 2/A: Vzduchotechnické parametry při měření
Příloha 2/B: Grafické znázornění kontinuálního průtoku v kouřovodu
Příloha 2/C: Plynné znečišťující látky
Příloha 2/D: Plynné znečišťující látky – grafické znázornění kontinuálního průběhu
Příloha 2/E: Naměřené hodnoty – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/F: Přehled výsledků – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/G: Analýza PAH
Příloha 2/H: Analýza PCDD/F a PCB
Příloha 2/I: Analýza PCDD/F a PCB – zastoupení jednotlivých kongenerů
Příloha 2/J: Analýza OCP, SCCP a MCCP
Příloha 2/K: Analýza těkavých organických látek
Příloha 2/L: Analýza těžkých kovů
Příloha 2/M: Analýza emisí rtuti
Příloha 2/N: Emisní charakteristiky zdrojů
Příloha 2/O: Použité veličiny a značky
Příloha 3: Fotodokumentace
Příloha 4: Metody měření
Příloha 5: Analýza paliv