česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení biogenního, fosilního uhlíku ve spalinách (aplikace ČSN EN ISO 13833 Stacionární zdroje emisí - Stanovení poměru oxidu uhličitého z biomasy (biogenní původ) a z fosilních paliv - Radiouhlíková metoda)

Metoda pro stanovení poměru biogenního a fosilního uhlíku ze spaloven odpadů

Účelem měření je stanovit poměr biogenního a fosilního uhlíku v netříděném komunálním odpadu. Vzhledem k tomu, že odpad je nehomogenní a jeho složení je v místě i čase proměnné, není možné odebrat reprezentativní vzorek odpadu k přímé analýze stanovení biomasového podílu.

Z tohoto důvodu se měření provádí následujícím způsobem:

Běžně svážené palivo je pomocí drapáku relativně homogenizováno v bunkru spalovny a standardním způsobem spalováno. Během této zkoušky je odebírán vzorek nečištěných surových spalin, čímž je dosaženo homogenizace a určité reprezentativnosti vzorku v rámci směny. Vzorek je odebírán vytápěnou sondou a z něj ve vytápěném zachycovači odloučeny tuhé částice ve velkoobjemové filtrační patroně vyrobené ze skelných vláken. Poté je vzorek zaveden do průtočného skleněného chladiče, kde dojde k odloučení kyselého kondenzátu a dále podroben absorpci ve skleněném pěnovém absorbéru naplněném 3M roztokem NaOH.
Metoda stanovení poměru fosilního a biogenního uhlíku je založena na měření aktivity radionuklidu 14C. Uhlík 14C je nestabilní, jadernou přeměnou (β", s poločasem přeměny 5 730 let, vzniká 14N. 14C reaguje s kyslíkem za vzniku 14CO2, který postupně disperguje do biosféry a účastní se uhlíkového cyklu. Obsah 14C v poslední době formované biomase je okolo 10-12 (ppt). Z toho vyplývající specifická aktivita biogenního (biomasového) uhlíku je v současnosti okolo 0,273 Bq.g-1 nebo 16 přeměn.min-1.g-1.

Pro stanovení množství uhlíku 14C ve vzorku paliva se aplikuje akreditovaná metoda měření aktivity pomocí kapalinové scintilační spektrometrie (LSC). Na základě tohoto měření se počítá podíl biomasy v alternativním palivu, tj. korigovaný podíl obsahu 14C k celkovému obsahu uhlíku.

Používaná akreditovaná metoda stanovení 14C v Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., centrální analytická laboratoř, 250 68 Husinec – Řež 130, vychází ze vzorku tuhého paliva, který se zcela spálí, spalné plyny se pročistí a jímají do organického aminu (Carbo-Sorb E), který se koktejluje se scintilačním činidlem (Permafluor E+) a měří se aktivita 14C metodou LSC. Celkový obsah uhlíku se stanovuje z přírůstku hmotnosti barbotelu s aminem Carbo-Sorb E.

Vzhledem k tomu, že netříděný odpad nelze reprezentativně odvzorkovat vzhledem k jeho nehomogenitě je použit shora uvedený postup přípravy a odběru vzorku, který „ve velkém“ kopíruje akreditovaný postup stanovení v homogenním vzorku. Tato metoda stasnovení není akreditovaná.

Obr.1 Odběr 14C

obrObr.2 Záchyt plynu po odloučení tuhých částic

obr