česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitoring malých spalovacích zdrojů

Státní projekt VaV SM 9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, dílčí úkol Monitoring malých spalovacích zdrojů, řešitel dílčí části pro ČHMÚ, 2004-2005.

Cílem projektu je stanovit emise vznikající při spalování běžných paliv v typickém malém domácím topeništi a vyjádřit je jako měrné emise pro účely emisní inventury.

Řešení projektu je koncipováno v návaznosti na závěry, doporučení a výstupy již realizovaných projektů Ministerstva životního pro­středí:

- VaV 740-3-01: „Inventarizace emisí – vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie“, dílčí úkol: „Experimentální ověření a vyhodnocení postupu pro stanovení částic PM 10 a PM 2,5 v emisích, včetně stanovení těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků“,

- VaV 740-6-01 : „Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlep­šení kvality ovzduší“,

- VaV SM 9/14/04 : „Monitoring a hodnocení zdrojů znečišťování“,
na jejichž řešení se řešitel podílel nebo jejichž je odpovědným řešitelem.

Postup řešení projektu je založen na emisním průzkumném monitoringu vytipovaného reprezentativního reálného topenište o výkonu cca 35 kW při spalování běžných tuzemských paliv:

  • severočeské hnědé uhlí (kostka, ořech) z veřejných distribučních zdrojů pro maloodberatele
  • dřevo z veřejných distribučních zdrojů pro malodběratele
  • palivo z obnovitelných zdrojů – štěpkové granule nebo dřevěné brikety z veřejných distribučních zdrojů pro maloodběratele,
  • domácí palivová směs stavebního dřeva, prachového uhlí a kuchyňského odpadu

Průběžná zpráva projektu za rok 2004 je k nahlédnutí zde.

Průběžná zpráva projektu za rok 2005 je k nahlédnutí zde.

Přílohy:

Příloha 1: Technické parametry zdroje
Příloha 2/A: Vzduchotechnické parametry při měření
Příloha 2/B: Grafické znázornění kontinuálního průtoku v kouřovodu
Příloha 2/C: Plynné znečišťující látky
Příloha 2/D: Plynné znečišťující látky – grafické znázornění kontinuálního průběhu
Příloha 2/E: Naměřené hodnoty – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/F: Přehled výsledků – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/G: Analýza PAH
Příloha 2/H: Analýza PCDD/F a PCB
Příloha 2/I: Analýza PCDD/F a PCB – zastoupení jednotlivých kongenerů
Příloha 2/J: Analýza OCP, SCCP a MCCP
Příloha 2/K: Analýza těkavých organických látek
Příloha 2/L: Analýza těžkých kovů
Příloha 2/M: Analýza emisí rtuti
Příloha 2/N: Emisní charakteristiky zdrojů
Příloha 2/O: Použité veličiny a značky
Příloha 3: Fotodokumentace
Příloha 4: Metody měření
Příloha 5: Analýza paliv