česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Rozptylová studie

Rozptylová studie je dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnou přílohou řízení o vydání závazného stanoviska podle :

  • odstavce 1 písmena b) – závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání

  • odstavce 2 písmena b) – řízení k umístění stacionárního zdroje

  • řízení o změně povolení provozu, při které dochází k navýšení projektovaného výkonu nebo kapacity anebo ke zvýšení emisí

pro stacionární zdroje označené ve sloupci A v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší a to pro znečišťující látky, které mají stanoven imisní limit.

Obsahové náležitosti Rozptylové studie, která musí být zpracována autorizovanou osobou (naše společnost disponuje potřebnou autorizací Ministerstva životního prostředí) uvádí Příloha č. 15 k Vyhlášce č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pro zpracování Rozptylových studií využíváme matematický model SYMOS ´97, který je uveden ve vyhlášce č. 330/2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích jako referenční metoda pro modelování. Vizualizaci výsledků provádíme v software SURFER, rozptylová studie tak obsahuje mapové přílohy s grafickým znázorněním doplňkových imisních koncentrací modelovaných znečišťujících látek v zájmovém území.

Pokud máte o zpracování Rozptylové studie zájem, kontaktujte prosím Ing. Kristýnu Thonovou (727 945 335, thonova@teso.cz).