česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Inovovaný systém měření TESO WDAT
02.06.2016

Nová verze systému WDAT se všemi atributy  WDAT na které jste zvyklí, vychází ze software WDat speciálně vyvinutého a dlouhodobě odzkoušeného pro měření emisí. Zcela nový hardware umožňuje dvě základní řešení:

1) Systém on-line (přímé napojení uživatelského počítače)

2) Systém off-line (datalogger – autonomní ukládání dat s možností dálkového přenosu)

wdat4_prezentace.docx

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení částic

Státní projekt VaV 740/3/01 Inventarizace emisí - vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie, část DÚ 01 Vyhodnocení a úpravy stávající metodiky provádění emisních inventur pro škodliviny sledované v rámci protokolů CLRTAP a pro evidence potřebných údajů poskytovaných v rámci implementace směrnic EU, řešitel dílčí části pro ČHMÚ 2001 - 2003. Dílčí zpráva je k nahlédnutí zde.


Postup pro stanovení částic PM10 a PM2,5 v emisích


Anotace dílčí části úkolu

Část projektu VaV 740/3/01 zaměřená na experimentální ověření a vyhodnocení postupu pro stanovení částic PM 10 a PM 2,5 v emisích byla rozdělena do tří etap realizovaných v letech 2001 až 2003. Pro tříděný odběr částic obsažených v odpadních plynech typických zdrojů znečišťování byla zvolena emisní modifikace odběrové aparatury VAPS, výrobce URG Co. US, pořízená pro řešení projektu VaV 740-6-01 Výzkum původu prachu, metodicky navazujícího na program TEPLICE.


V prvé etapě řešení úkolu bylo provedeno ověření třídění částic aparaturou VAPS (E) hodnocením granulometrie záchytů částic na filtrech v jednotlivých třídících trasách aparatury, metodou gratikulárních kruhů v rastrovacím elektronovém mikroskopu. V druhé části byly provedeny úpravy podmínek odběru a opakovaně byla ověřována granulometrie záchytů a dále byla ověřována možnost využití dílčích proudů odpadního plynu ve trasách PM 2,5 pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků a vybraných těžkých kovů fixovaných na částice frakce PM 2,5. Ve třetí etapě byly provedeny experimentální práce pro stanovení opakovatelnosti měření a odhad nejistoty výsledků a provedena měření na vybraných zdrojích, doplněná o kontrolní stanovení TSP, s cílem stanovení měrných výrobních emisí PM 2,5 / PM 10 a poměrů zastoupení frakcí PM 2,5 / PM 10 v TSP. V této etapě úkolu VaV 740/3/01 byly řešitelem využity probíhající experimentální práce tzv. „podpisy zdrojů“, prováděné v rámci úkolu VaV 740/6/01. Tyto podpisy zdrojů byly využity také ke stanovení měrných výrobních emisí PM 2,5 / PM 10 nad rámec zadaný nositelem projektu VaV 740/3/01, bez potřeby zvýšení finanční podpory poskytnuté na řešení obou projektů.

Z výsledků stanovení výrobních emisí jednotlivých frakcí částic na typických zdrojích je zřejmé, že tyto hodnoty jsou velmi proměnné a jsou závislé na systému čištění odpadních plynů resp. koncovém odlučovači, použitém na zdroji a provozním stavu zdroje a nikoli na kategorii zdroje. Tato skutečnost musí být zohledněna při aplikaci emisních faktorů frakcí částic, situace je dokumentována na příkladu velkých spalovacích zdrojů na kterých bylo v rámci projektu pořízeno nejvíce hodnot měrných výrobních emisí. Střední chyba při použití emisního faktoru je v tomto případě 46 %, nejvyšší chyba by v tomto případě byla 90 %. Riziko získání nesprávných závěrů při použití emisních faktorů frakcí částic je značné.

Významným výstupem dílčí části projektu je zavedení metody experimentálního stanovení frakcí části PM 2,5 / PM 10, která je nyní pro potřeby resortu životního prostředí standardně v ČR k dispozici. Pro udržení možnosti standardního nasazení této metody je vhodné zachovat kontinuitu zahájených prací a současně postupně získávat experimentální data pro zpřesnění údajů o emisích frakcí částic PM 2,5 / PM 10 a jejich zastoupení v TSP.