česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

Opravný koeficient pro výpočet finální alokace povolenek CO2
10.09.2013

V Rozhodnutí komise 2013/448/EU byly zveřejněny hodnoty opravného koeficientu pro 3. obchodovací období pro přepočet předběžné alokace bezplatně přidělovaných povolenek na emise CO2 na finální množství.

Dokument je ke stažení zde

Stanovisko MŽP - Náležitosti žádosti o povolení zdroje dle zákona 201/2012 Sb.
17.06.2013

Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona 201/2012 Sb., který nemá vydané povolení podle zákona č. 86/2002 Sb. musí do 1.9.2013 požádat o povolení provozu a má povinnost předložit k žádosti o povolení provozu odborný posudek.

Vyjádření MŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Monitoring malých spalovacích zdrojů

Státní projekt VaV SM 9/9/04 Omezování emisí znečišťujících látek do ovzduší, dílčí úkol Monitoring malých spalovacích zdrojů, řešitel dílčí části pro ČHMÚ, 2004-2005.

Cílem projektu je stanovit emise vznikající při spalování běžných paliv v typickém malém domácím topeništi a vyjádřit je jako měrné emise pro účely emisní inventury.

Řešení projektu je koncipováno v návaznosti na závěry, doporučení a výstupy již realizovaných projektů Ministerstva životního pro­středí:

- VaV 740-3-01: „Inventarizace emisí – vědecké a technické aspekty vstupu do Evropské unie“, dílčí úkol: „Experimentální ověření a vyhodnocení postupu pro stanovení částic PM 10 a PM 2,5 v emisích, včetně stanovení těžkých kovů a polycyklických aromatických uhlovodíků“,

- VaV 740-6-01 : „Výzkum původu prachu v exponovaných oblastech pro programy zlep­šení kvality ovzduší“,

- VaV SM 9/14/04 : „Monitoring a hodnocení zdrojů znečišťování“,
na jejichž řešení se řešitel podílel nebo jejichž je odpovědným řešitelem.

Postup řešení projektu je založen na emisním průzkumném monitoringu vytipovaného reprezentativního reálného topenište o výkonu cca 35 kW při spalování běžných tuzemských paliv:

  • severočeské hnědé uhlí (kostka, ořech) z veřejných distribučních zdrojů pro maloodberatele
  • dřevo z veřejných distribučních zdrojů pro malodběratele
  • palivo z obnovitelných zdrojů – štěpkové granule nebo dřevěné brikety z veřejných distribučních zdrojů pro maloodběratele,
  • domácí palivová směs stavebního dřeva, prachového uhlí a kuchyňského odpadu

Průběžná zpráva projektu za rok 2004 je k nahlédnutí zde.

Průběžná zpráva projektu za rok 2005 je k nahlédnutí zde.

Přílohy:

Příloha 1: Technické parametry zdroje
Příloha 2/A: Vzduchotechnické parametry při měření
Příloha 2/B: Grafické znázornění kontinuálního průtoku v kouřovodu
Příloha 2/C: Plynné znečišťující látky
Příloha 2/D: Plynné znečišťující látky – grafické znázornění kontinuálního průběhu
Příloha 2/E: Naměřené hodnoty – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/F: Přehled výsledků – analýza PM10 a PM2,5
Příloha 2/G: Analýza PAH
Příloha 2/H: Analýza PCDD/F a PCB
Příloha 2/I: Analýza PCDD/F a PCB – zastoupení jednotlivých kongenerů
Příloha 2/J: Analýza OCP, SCCP a MCCP
Příloha 2/K: Analýza těkavých organických látek
Příloha 2/L: Analýza těžkých kovů
Příloha 2/M: Analýza emisí rtuti
Příloha 2/N: Emisní charakteristiky zdrojů
Příloha 2/O: Použité veličiny a značky
Příloha 3: Fotodokumentace
Příloha 4: Metody měření
Příloha 5: Analýza paliv