česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek 2019
29.01.2020

Ve Věstníku MŽP byly v listopadu 2019 vydány vydány aktualizované emisní faktory pro výpočet emisí znečišťujících látek podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Věstník MŽP se sdělením odboru ochrany ovzduší MŽP, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 415/2012 Sb., lze nalézt pod níže uvedeným odkazem: sotpr-vestnik_listopad_2019-191118.pdf

Výpočtové faktory pro výkazy emisí za rok 2018
18.06.2018

Na stránkách MŽP byly zveřejněny výpočtové faktory pro výkazování emisí za rok 2018.
Ke stažení zde

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


V období únor 2014 - únor 2015 zpracovaly Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s. pro Ministerstvo životního prostředí materiál, jehož cílem byl:

1) Rešeršní návrh emisních faktorů pro vybrané spalovací / technologické zdroje

2) Vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje

Návrh emisních faktorů

Pro rešeršní návrh emisních faktorů zpracovatel čerpal z řady domácích i zahraničních zdrojů, výsledků autorizovaných protokolů o měření emisí i databáze REZZO. Výsledkem je ucelený materiál, který prezentuje zjištěné informace v následujícím členění:

a) Úvod - základní informace o řešené technologické skupině

b) Legislativní podmínky

c) Emisní faktory - výsledek rešeršní práce

d) Stávající emisní faktory - dle Věstníku MŽP, ČHMÚ

e) Měrné výrobní emise dle REZZO

g) Měrné výrobní emise dle autorizovaných měření emisí

h) Vyhodnocení - návrh emisních faktorů

Vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje

Toto vyhodnocení slouží k identifikaci těch kategorií zdrojů, u kterých se na základě současné úrovně znečišťování ovzduší dá předpokládat, že budou mít bez aplikace příslušných opatření problémy s plněním budoucích požadavků na emise stacionárních zdrojů.

Pro kvantifikaci současné úrovně znečišťování ovzduší těchto zdrojů ve formě hmotnostních koncentrací byly použity emisní faktory navržené v rámci řešení prvního dílčího úkolu předmětného projektu .

Přepočet z EF na hmotnostní koncentraci byl u spalovacích zdrojů realizován dle následujícího schématu:

  

Podmínky provozu pro stávající stav byly popsány pomocí emisních limitů dle vyhlášky č.415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, tohoto prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší bylo následně využito i pro zhodnocení možností technologie ve vztahu k výhledovým emisním limitům dle vyhlášky č. 415/2012 Sb., a to pro zpřísnění, která vejdou v platnost:

  • u spalovacích zdrojů od 0,3 – 50 MW na plynná paliva od 1. ledna 2020
  • u spalovacích zdrojů od 0,3 – 50 MW pro ostatní paliva od 1. ledna 2018
  • u spalovacích zdrojů nad 50 MW od 1. ledna 2016
  • a další (např. průmyslové zpracování dřeva od 1. ledna 2018 atd.)

Tam, kde navržená (stávající) sada emisních faktorů vede na emisní parametry zdroje neodpovídající budoucím podmínkám provozu, byly navrženy výhledové emisí faktory právě na úrovni těchto přísnějších limitů.

(Tento přístup předpokládá, že pokud provozovatelé budou chtít takové zdroje provozovat i v budoucnu, budou muset přijmout taková opatření, která zaručí splnění zákonných požadavků).

Výsledný materiál v plném rozsahu je dostupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí na adrese http://www.mzp.cz/cz/navrh_emisnich_faktoru_studie

Dílčí materiál k návrhu emisních faktorů je k dispozici je stažení zde. Dílčí materiál k vyčíslení rozdílu v emisích stávajících zdrojů a stavu dle budoucích požadavků na stacionární zdroje pak zde.