česky english
Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz Teso.cz

Aktuálně

Nově vyžadované akreditace
23.03.2018

S účinností od 1.1.2018 může jednorázové měření emisí pro účely plnění povinností stanovených v ustanovení § 6 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší provádět pouze autorizovaná osoba, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci k jednorázovému měření emisí v rozsahu referenčních metod posuzovaných znečišťujících látek a osvědčení o akreditaci, v jehož přílohové části budou obsaženy referenční metody posuzovaných znečišťujících látek a postupy AST a QAL2. Podrobnější informace zde.

Návrh emisních faktorů
26.11.2015

V sekci Věda a Výzkum aktuálně naleznete kompletní materiály k zakázce Stanovení EF a imisních příspěvků stacionárních zdrojů pro účely vyhodnocení žádostí o podporu z OPŽP.

EK schválila konečnou alokaci pro ČR
25.11.2013

Evropskou komisí byla schválena bezplatná alokace povolenek na emise skleníkových plynů pro ČR dle čl. 10a Směrnice 2003/87/ES (tedy alokace vyjma elektřiny). Pro zařízení, u kterých nedošlo k uplatnění článků 21, 22 nebo 23 rozhodnutí 278/2011/EU tak lze očekávat alokaci v uvedeném rozsahu.

Finální alokace

Stanovisko MŽP k autorizacím na ověřování emisí CO2
17.09.2013

« | 1 2 3 4 | »

Rychlý kontakt

Jenečská 146/44
161 00 Praha 6
Telefon: +420 220 560 200
e-mail: teso@teso.cz
Ukaž na mapě

Teso sídlo


Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku

Státní projekt MŽP SP/1a3/148/08 Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku, řešitel dílčího úkolu, pro ČHMU 2008 - 2010

Účelem projektu je navrhnout postupy pro zlepšení kvality ovzduší a snížit zátěž prostředí a populace toxickými kovy a organickými polutanty.

Cílem dílčího projektu je přispět k hlubšímu poznání původu znečištění ovzduší a návazně k řešení problémů spojených s nevyhovujícími a z hlediska některých znečišťujících látek zhoršujícími kvalitu ovzduší v některých oblastech České republiky, prioritně na území Středočeského kraje. Koncepce projektu navazuje na závěry, doporučení a výstupy již realizovaných projektů Ministerstva životního prostředí. Metoda řešení projektu je založena na receptorovém modelování původu znečištění na základě monitoringu znečištění venkovního ovzduší a monitoringu emisních zdrojů.

Pro sledování jsou navrženy tyto znečišťující látky:

  • suspendované částice (frakcí PM10 a PM2,5)
  • těžké kovy (HMs), vázané na frakci PM2,5
  • polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs)
  • organický /elementární uhlík (OC/EC)

Průběžná zpráva projektu za rok 2008 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1A - Rešerše dostupných dat - Tabelární forma

Příloha 1B - Rešerše dostupných dat - Emisní chrakteristiky zdrojů

Příloha 1C - Rešerše dostupných dat - Doprava

Příloha 1D - Rešerše dostupných dat - ISKO

Příloha 1E - Rešerše dostupných dat - Soil profile

Příloha 2A - Receptorové modelování - CMB 8.2

Příloha 2B - Pozitive Matrix Factorization

Příloha 3 - Experiment - Výběr matric

Příloha 4 - Stanice AIM

Příloha 5 - Zdroje znečišťování

Příloha 6 - Popis aparatury VAPS (E)

Příloha 7 - Meteorologické podmínky na stanicích AIM

Zpráva 2008

Průběžná zpráva projektu za rok 2009 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise

Příloha 2 - Metody měření - Imise

Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace

Příloha 3B - Imise - PAH

Příloha 3C - Imise - těžké kovy

Příloha 3D - Imise - OC_EC

Příloha 3E - Imise - Gravimetrie

Příloha 4A - Vzduchotechnické parametry

Příloha 4B - Emise - PAH

Příloha 4C - Emise - těžké kovy

Příloha 4D - Emise - OC_EC

Příloha 4E - Emise - Gravimetrie

Zpráva 2009

Závěrečná zpráva projektu za rok 2010 je k nahlédnutí zde:

Příloha 1 - Metody měření - Emise

Příloha 2 - Metody měření - Imise

Příloha 3A - Imise - Úvod a fotodokumentace

Příloha 3B - Imise - PAH

Příloha 3C - Imise - TK

Příloha 3D - Imise - OC/EC

Příloha 3E - Imise - PM

Příloha 4A - Vzduchotechnické parametry

Příloha 4B - Emise - PAH

Příloha 4C - Emise - TK

Příloha 4D - Emise - OC/EC

Příloha 4E - Emise - gravimetrie

Závěrečná zpráva projektu

V předcházejících přílohách prezentované výsledky byly získány na základě poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. V případě zájmu o jejich komerční využití prosím kontaktujte přímo poskytovatele podpory.